Buxhetet e fundit qytetare të publikuara

BUXHETI QYTETAR Demir Hisari

2022

SHKARKO

ÇFARË ËSHTË BUXHETI QYTETAR?

“Buxheti qytetar” paraqet një mjet bazë për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së komunës. Në të do të shpjegohen të hyrat dhe shpenzimet e komunës gjatë vitit, procesi i miratimit të buxhetit dhe aktivitetet e projektit që duhet të realizohen gjatë vitit. Qëllimi i përgatitjes së Buxhetit qytetar është që të sigurohet informim më i madh i qytetarëve për buxhetin e komunës në mënyrë më të lehtë dhe më të qasshme.